Ang Online Balik-handog website na ito ay tumutulong upang mapadali ang mga pagtingin sa ating personal na impormasyon at ito ay may mga features na gaya ng mga sumusunod:

Features

 • Checking Account Balance
 • Checking Account Details
 • Recording of Balik-Handog Pledges
 • Last Login record
 • Staff Adding Members
 • ID Card and Pass boook
 • Staff approval Feature
 • And More soon!

MALIGAYANG PAGDATING!

  Ang pagbabalik-handog ay ang paghahandog ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon simula pa noong tayo ay isinilang at bininyagan. Ibinabalik lamang natin sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 • Talento - tayo ay may angking kakayahan na hindi natin magagamit kung hindi ipinagkaloob sa atin. ma-aari natin itong ibahagi at ibalik sa Panginoon.
 • Oras - simula ng tayo ay magmulat ng mata sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi, tayo ay may 24 na oras. Ang ilan dito sa oras na ito ay maaari nating ibalik sa Kanya.
 • Kayamanan o Pera - ito ang ginagamit natin upang mabili ang anumang naisin natin. Subalit ito ay nagmula sa Panginoon. Kaya nararapat lamang na ibalik natin kahit kaunti lamang.