Panalangin sa Pagbabalik Handog


Mahal naming Ama,
tanggapin Mo po ang aming handog
bunga ng aming pinagpaguran
at ng pagpapaunlad ng mga biyaya
na Iyong kaloob.
Basbasan Mo po kami
at ang aming handog
at gawin kaming kasangkapan
sa paglaganap ng Iyong kaharian. Amen.